Комисии

За разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.
Составот на Комисиите соодветствува на пропорционалната застапеност на политичките партии во Советот.
Мандатот на постојаните комисии  трае колку и мандатот на членовите на Советот.
Составот и времетраењето на мандатот на повремените комисии ќе се определи со Одлуката за нивно формирање.

 

Постојани комисии на Советот се:

 

Комисија за финансирање и буџет
претседател Стамат Стаматовски
членови

Зоран Георгиевски

Тодор Костадиновски

Иван Митровски

Орце Ѓорѓиевски

 

Комисија за  признанија и награди

претседател Даниела Костадинова
членови

Иван Митровски

Христина Оџаклиеска

Дарио Шимиќ

Стамат Стаматовски

  

 

Комисија за урбанизам и комунални дејности

претседател Зоран Георгиевски
членови

Емилија Трајковска

Зоран Ацевски

Дарио Шимиќ

Христина Оџаклиеска

Александар Ѓорѓиев

Славче Трпески

Драги Јовевски

Орце Ѓорѓиевски

 

Комисија за образование

претседател  Весна Бошковска
членови

Даниела Костадинова

Јасна Саздовска

Емилија Трајковска

Стамат Стаматовски

 

Комисија за статут и прописи

претседател Марина Чорбеска
членови

Дарио Шимиќ

Јасна Саздовска

Славче Трпески

Владимир Митев

 

Комисија за локален економски развој

претседател Орце Ѓорѓиевски
членови

Иван Митровски

Марина Чорбеска

Дарко Филиповски

Јасна Саздовска

 

Комисија за култура , спорт и рекреација

претседател Вера Жупан
членови

Нестор Павловски

Тодор Костадиновски

Дарко Филиповски

Дарио Шимиќ

 

Комисија за јавна безбедност,  безбедност во  сообраќајот и противпожарна заштита

претседател

Александар Ѓорѓиев

членови

Нестор Павловски

Марина Чорбеска

Зоран Ацевски

Тодор Костадиновски

 

Комисија за заштита и унапредување на животната  средина

претседател Драги Јовевски
членови

Даниела Костадинова

Христина Оџаклиеска

Весна Петковска

Тодор Костадиновски

 

Комисија за  социјална заштита, заштита  на децата и здравствена заштита

претседател Емилија Трајковска
членови

Бојана Ацева

Весна Петковска

Надица Спасовска Трајановски

Владимир Митев

 

Комисија за месна самоуправа и општествени организации

претседател Зоран Ацевски
членови

Бојана Ацева

Стамат Стаматовски

Надица Спасовска Трајановски

Нестор Павловски

 

Комисија за еднакви можности  на  жените и мажите  

претседател Јасна Саздовска
членови

Дарко Филиповски

Весна Петковска

Весна Бошковска

Вера Жупан

 

 

Комисиите се составени од 5 члена на Советот: Претседател и 4 члена, ако со Статутот не е поинаку предвидено.

 

Комисиите на Советот:
- расправаат за прашања од областа за која се формирани;
- даваат мислења и предлози до Советот, 
- ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на 
Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Девојка од Кисела Вода со победа над Грција освои злато во Романија https://t.co/JSDl9wCLF4
O_KiselaVoda Се асфалтира ул. „Бранко Заревски“, во населба Драчево https://t.co/9SLfLSYOM9
O_KiselaVoda Акција за собирање на кабаст и електронски отпад во општина Кисела Вода https://t.co/TqmyfQPtGK