Комисии

За разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.
Составот на Комисиите соодветствува на пропорционалната застапеност на политичките партии во Советот.
Мандатот на постојаните комисии  трае колку и мандатот на членовите на Советот.
Составот и времетраењето на мандатот на повремените комисии ќе се определи со Одлуката за нивно формирање.

 

Постојани комисии на Советот се:

 

Комисија за финансирање и буџет
претседател Горан Антовски
членови

Светлана Колариќ

Кристина Колевска

Бранко Георгиевски

Цена Митревска

 

Комисија за  признанија и награди

претседател Светлана Колариќ
членови

Звонко Спасовски 

Александар Ѓорѓиев 

Роландо Кутиров  

Дарко Каевски  

 

Комисија за статут и прописи

претседател Тодор Каламатиев
членови

Кристина Колевска

Филип Камчев

Мери Проја Продановска  

Дарко Каевски 

 

Комисија за урбванизам и комунални дејности

претседател Иљчо Симоновски
членови

Трајче Донев

Звонко Спасовски  

Јасна Саздовска

Славица Новачевска 

Никола Груев 

Бранко Георгиевски

Игор Велјаноски

Илинка Кољозова 

 

Комисија за образование

претседател Весна Бошковска
членови

Кирил Митревски   

Тодор Каламатиев  

Игор Велјаноски   

Роландо Кутиров 

 

Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања

претседател Филип Камчев
членови

Тодор Каламатиев  

Никола Груев    

Кристина Колевска    

Цена Митревска    

Бранко Георгиевски   

Александар Ѓорѓиев

 

Комисија за локален економски развој

претседател Дарко Каевски
членови

Јасна Саздовска 

Иљчо Симоновски 

Никола Груев 

Цена Митревска

 

Комисија за култура , спорт и рекреација

претседател Роландо Кутиров
членови

Весна Бошковска  

Трајче Донев

Славица Новачевска             

Илинка Кољозова

 

Комисија за јавна безбедност,  безбедност во  сообраќајот и противпожарна заштита

претседател Кирил Митревски
членови

Филип Камчев  

Иљчо Симоновски

Петре Ристовски

Роландо Кутиров

 

Комисија за  заштита и унапредување  на  животната  средина

претседател Илинка Кољозова
членови

Јасна Саздовска

Светлана Колариќ

Филип Камчев

Мери Проја Продановска

 

Комисија за  социјална заштита, заштита  на децата и здравствена заштита

претседател Кристина Колевска
членови

Тодор Каламатиев

Горан Антовски 

Игор Велјаноски

Петре Ристовски

 

Комисија за месна самоуправа и општествени организации

претседател Александар Ѓорѓиев
членови

Кирил Митревски 

Никола Груев 

Петре Ристовски 

Дарко Каевски

 

Комисија за еднакви можности  на  жените и мажите  

претседател Цена Митревска
членови

Весна Бошковска  

Светлана Колариќ  

Антоние Лазаревски  

Мери Проја Продановска 

 

Комисиите се составени од 5 члена на Советот: Претседател и 4 члена, ако со Статутот не е поинаку предвидено.

 

Комисиите на Советот:
- расправаат за прашања од областа за која се формирани;
- даваат мислења и предлози до Советот, 
- ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на 
Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Работилница за лица со посебни потреби во ООУ „Кузман Шапкарев“ https://t.co/Vr1LDA6zzy
O_KiselaVoda Ќе се собира кабастиот отпад во општина Кисела Вода https://t.co/hCawcNLFKD