Извештаи за стратегиска оценка на животната средина

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - ДУП за реон Ј, градска четврт Ј14 - Општина Кисела Вода  -  25.10.2019

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - Општ акт за село Драчево -  11/04/2019

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - ДУП за блок Ј20.04, четврт Ј20, реон Ј - Општина Кисела Вода

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - ДУП за блок J20.01, четврт Ј20, реон Ј - Општина Кисела Вода

 -Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - ДУП за блок Ј20.07, четврт Ј20, реон Ј - Општина Кисела Вода

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена - ДУП за блок Ј20.10, четврт Ј20, реон Ј - Општина Кисела Вода

-  Одлука   и податоци за неспроведување на стратегиска оцена  на влијанието врз животната средина   од Законот за животна средина за планскиот документ  локална урбанистичка планска документација за КП 844/4, 851/2, 850/2, 845/1, 852/3, 845/2, 959/1, 959/2, 1134/1, 1146/2, 1174/2, 963, 964/2, 957/2, 958, 857/2, 968/2, 960/2, 961/1, 962/1, 1953/13, КО Драчево 2, Општина Кисела Вода, Скопје

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ локална урбанистичка планска документација за:

КП 1136,1137,1138,1141/1,1141/2,1144/1,1144/2,1145/1,1145/2,1143,1180,1175,1147/2 и дел на КП 1173,1174/1,1174/2,1146/2,1953/1, КО Драчево 2, Општина Кисела Вода, Скопје.

 

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ урбанистички план вон населено место Вилна населба на КП 554 и КП 555 , в.м. Мијанчовец,КО Усје, Општина Кисела Вода

 

- Одлука за неспорведување на стратегиска оцена за ЛУПД за КП 539, КО Усје ,Општина Кисела Водa

 

 - Одлука за неспорведување на стратегиска оцена за ДУП за реон Ј, градска четврт Ј 13

 

-ОДЛУКА за  неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ-Детален урбанистички план за реон Ј, градска четврт Ј10  - Општина Кисела Вода

-ОДЛУКА за неспроведување за  Детален урбанистички план за М.З. 71 –западен дел Б ,блок 27 – нас. Драчево (ЦОУ„ Рајко Жинзифов„)

 

-ОДЛУКА за неспроведување за  Детален урбанистички план за градежна парцела 1.6,дел од блок 1,локалитет Бирарија-Општина Кисела вода

 

ОДЛУКА за  неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ-Детален урбанистички планза реон Ј, четврт Ј12 - Општина Кисела Вода

 

ОДЛУКА за  неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ измена и дополна на  Детален урбанистички план  , Реон Ј - Градска цетврт Ј08 - Општина Кисела Вода

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa