Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

О Г Л А С За доделување награди за најдобри вработени – даватели на јавни услуги од јавните детски градинки од Општина Кисела Вода

Врз основа на член 6 од Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за најдобри воспитувачи и негователи од јавните детски градинки  од  Општина Кисела Вода бр. 09 – 2588/7 од  28.03.2019 година,  Правилник за измена и дополна на Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски градинки на Општина Кисела Вода бр. 09-4387/8 од 26.04.2022 година  и Програма од надлежност В – предучилишно воспитување Програма В1 – предучилишно воспитување  за 2022 година, Општина Кисела Вода  објавува

 

О Г Л А С

                За доделување награди за најдобри вработени – даватели на јавни услуги  од

 јавните детски градинки од Општина Кисела Вода

 

  1. 1.       Право на учество на огласот имаат воспитувачи и негуватели кои се вработени  во јавните детски градинки  од Општина Кисела Вода  по услови и критериуми утврдени воПравилникот за условите и критериумите за доделување награди за најдобри воспитувачи и негователи  од Општина Кисела Вода бр. 09 – 2588/7 од  28.03.2019 година и Правилник за измена и дополна на Правилникот за условите и критериумите за доделување награди за најдобри воспитувачи и негуватели од јавните детски градинки на Општина Кисела Вода бр. 09-4387/8 од 26.04.2022 година.

 

  1. УСЛОВИ   И  КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИ ВРАБОТЕНИ – ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ОД ЈАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ  ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

 

-          Кандидатите треба да ги исполнат следните општи услови и критериуми

Ред. Бр.

Критериуми

Поени

7. Стручен работник – Дипломиран Педагог

 

● ја планира педагошката и згрижувачко-воспитната работа и учествува во изготвување  на Програмата и Извештајот за работа;

● дава инструктивно – педагошка помош на децата, родителите, воспитувачите и негователките и води соодветна евиденција, изготвува прегледи, извештаи, препораки;

 

 

 

 

2,4,6,8,10,12

8.Стручен работник - Дипломиран социјален работник

 

●  остварува тесна соработка со родителите на децата кои имаат проблем во однесувањето  на  деца со посебни потреби, на деца на разведени родители се со цел да се заштити психо-социјалниот развој на детето;

●  остварува непосредна соработка со децата со проблеми во однесувањето со цел да го насочи детето на правилно однесување и снаоѓање во  средината во која живее;

 

 

 

 

 

2,4,6,8,10,12

9.Стручен работник - Дипломиран дефектолог

 

●  работи на откривање и следење на деца со посебни потреби;

●  врши индивидуален дефектолошки третман кај децата со посебни потреби;

 

 

 

2,4,6,8,10,12

10. Стручен работник -  Дипломиран логопед

 

●  врши идентификување на пречки во говрот и корекција на говорната патологија кај децата;

●  врши корекција на говорната патологја кај децата-развојна дизфазија, алалија, дислалија (сигматизам, ротацизам, ламбацизам итн...);

 

 

 

2,4,6,8,10,12

11.Стручен соработник- Музички педагог

 

●  подготвува музички содржини, компонира музички содржини, изготвува кореографии за музички игри за реализација на активностите од јавната и културната дејност на јавната детска градинка;

●  изведувањето на активностите по музичко воспитување го врши во согласност со  Годишната програма и план на воспитувачите  по воспитни групи;

 

 

 

 

        2,4,6,8,10,12

12.Стручен соработник – општа медицинска сестра

 

●  води евиденција за евентуалните заразни заболувања и одговорна е за обезбедување на епидемиолошки мерки;

●  врши надзор на хигиената во просториите каде претстојуваат децата, на санитарните чворови, кујната, магацинот за храна и другите простории.

 

 

 

2,4,6,8,10,12

 

-          Кандидатите треба да ги исполнат следните посебни услови и критериуми

1. Да е вработен во воспитно – образовна установа на територија на Општина Кисела Вода.

2. Да има минимум 2 години работно искуство (давател на јавна услуга), независно од статусот на ангажираност (неопределено, определено и привремено ангажирани).

3. Сертификати за учество во реализација на проекти и семинари кои се од значење за воспитно – образовниот и згрижувачки процес, согласно наставните планови и програми за предучилишно воспитување, добиени во последните 2 години од акредитирани установи и институции – (алтернативно).

4. Мислење од Стручниот совет на Градинката во која работат.

5. Изјави од родители чии деца се директно вклучени во воспитно – образовниот и згрижувачки процес од страна на кандидатите (алтернативно).

6.Да нема добиено награда за најдобар давател на јавни услуги во последните 3 години.

 

  1. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Воспитувачот/негователот треба да достави БАРАЊЕ  кон кое ги доставува потребните документи наведени во условите и критериумите во Огласот за доделување награди за најдобри вработени – даватели на јавни услуги од јавните детски градинки од општина Кисела Вода

Воедно треба да достави и ИЗЈАВА за обработка на личните податоци потпишана од давателот на јавна услуга.

Рокот за пријавување започнува од 06.06.2022 година и трае 5 дена од денот на објавувањето на огласот.

Барањата и изјавите со потребната документација да се доставуваат по пошта на адреса Општина Кисела Вода ул. “Петар Дeљан” бр.17, или во архивата на општината со назнака - “За избор на најдобар воспитувач и негуватели” - Комисија за доделување на награди за најдобри вработени – даватели на јавни  услуги од јавните детски градинки на Општина Кисела Вода.

 

Барањето и изјавата се достапни на веб страната на општина Кисела Вода на следниот линк:

 

КЛИКНИ ТУКА ЗА БАРАЊЕ

КЛИКНИ ТУКА ЗА ИЗЈАВА

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa