Дискусии

Добредојдовте на страницата за дискусии.

Изберете од зададените теми и кажете го вашето мислење.

 

ПОСТАВЕТЕ ПРАШАЊЕ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Име и Презиме : Гордана

 Датум: 18.03.2015

Прашање: 

КП 14266 која се наоѓа во неведениот реон е предмет на денационализација,заради што уште во 2006 година до тогашниот Градоначалник на Општината беше доставено барење од мојот татко Панче Брдарски, да не се превземаат ниакви дејствија, во смисла на продажба,закуп и слично до завршување на постапката.
За жал постапата трае долго и во моментов е во фаза на повторно постапување и одлучување од страна на првостепениот орган,согласно ПРЕСУДАТА  на УПРАВНИОТ СУД.
Ве молам да ми дадете информации што се случува со парцелата во рамките на ДУП.

Поздрав,Гордана

Одговор:

Почитувани,

Ве молиме Вашето барање да го дополните со катастарска општина, како би можеле да провериме за кој Детален урбанистички план точно се работи и да Ве информираме за истиот.


Име и Презиме : Марина

 Датум: 17.03.2015

Прашање: Почитувани,

Се работи за новоградба од минатата година, и не интересира кои документи се потребни за пренамена на дел од гаражите во магацински простор, и на становите во деловен простор.

Поздрав, Однапред благодарам

Одговор:

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена. Пренамена на гаражите не може да се направи без да се обезбеди истиот број на паркинг места во рамки на градежната парцела. Имено, посебен дел од објект, стан или дел од стан, може да се пренамени за вршење на деловна дејност и обратно по барање на сопственикот и под услови утврдени со Законот за градење.

            Сопственикот на посебен дел од објект, стан или дел од стан за пренамената потребно е до надлежниот орган да достави барање за одобрение за пренамена при што со барањето поднесува:

-   доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-   согласност на мнозинството сопственици на становите во влезот на зградата,

-      основен проект за предвидената пренамена, адаптација со пренамена или за реконструкција со пренамена, со извршена ревизија, во два примероци,

-   извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот е предвиден со важечкиот урбанистички план,

-   мислења и согласности предвидени со посебните закони во зависност од пренамената и

доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште.

Барањето за пренамена се поднесува по електронски пат преку системот е-Одобрение за градење.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 

Име и Презиме : Тони

 Датум: 16.03.201

Прашање: 

Почитувани уште ланската година поставив прасанје кога ке дојде до промена на ДУП на населба Кисела Вода М370 локалитет 1.
Добив одговор дека тоа ке се слуци некаде Март-Април 2014 год. но нисто од тоа,ке ве молам за конкретен одговор дали го имате во план промената на ДУП за оваа година и кога би било тоа.
Поздрав

Одговор:

Почитувани,    

  

            Секторот за урбанизам и просторно планирање на Општина Кисела Вода, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање  (Сл.весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012 – 2022  година, пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови на ниво на градски четврти дефинирани со регулациони линии согласно ГУП на град Скопје 2012 – 2022 година.

            Ве известуваме дека планскиот опфат по ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ70 ЛОКАЛИТЕТ 1, Општина Кисела Вода, претставува дел од реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.07. Овој блок е со површина од 22,47ха. Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на овој детален урбанистички план.

Планската документација за Предлог планот за реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.07 ќе биде изработена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

 


 Име и Презиме : Весна Стеваноска

 Датум: 16.03.2015

Прашање: 

Би сакала да ми одговорите дали мозе да се поднесе баранје за легализација на доградба, бидејки претходниот рок не е запазен . Однапред Ви благодарам

Одговор:

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти завршен е рокот за поднесување на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

 


Име и Презиме : Благица

 Датум: 11.03.2015

Прашање: 

Како граѓанин на населба Црниче која постојано ги користам скалите над Мвр над чешмата кои се реновирани
(нема ни година дена) револтирана сум за потрошените пари кои се дадени за поставување на нови плочи и
ситни коцки кои се разлетани на сите страни и постои опасност да некој од минувачите лесно да се повреди.
Ве молам дали некој од васите претпоатавени а може и градонажалнижката да го посети теренот-скалите и да види како сето тоа изгледа и тој Што ги земал насите народни пари за така лошо извршената работа да има некоја совест и да ги санир растурените скали.Ве молам да се превземат мерки Што е мозно побрзо пред да настрада некој граѓанин.
Поздрав.

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  по  направениот увид на терен од страна на стручните опшински служби,  стапивме во контакт со фирмата која ги извршува градежните работи, и писмено и усно им се обративме да го санираат прекопот изведен од нивна страна, бидејќи изведената градежна работа е во нивна надлежност.

Ви благодариме за разбирањето, соработката и трпението.

 


 Име и Презиме : Сузана

 Датум: 07.03.2015

Прашање: 

Почитувани

Живеам во населбата Припор од пред 3 години. Улицата Христо Татарчев која води до моето живеалисте е преполна со дупки !! Отворена е нова градинка за деца ,нова и е супер мегјутоа улицата нема ни обележан тротоар ни заштита од било кој тип за децата. Поточно ризично е и возрасен цовек да пропесачи 10 метри а камоли со дете. Би ве замолила да направите напори да видите на лице место дека патот е во катастрофална состојба и е ризичен по живот. направете и обележете тротоари за да и ние жителите на ова место се почуствуваме дека живееме како лугје без страв дека утре некој ден наше дете може лесно да настрада вракјајки се од училисте или земајки дете од градинка. . Ова го пишувам како загризена мајка цие дете оди во таа градинка и бас поради неповолната структура на улицата имам сознание дека многу лесно мозе дете да настрада! ве молам усте еднас дојдете и видете за што зборувам, ако веке се градат на големо секакви објекти по градов тогаш верувам дека ова ке го решите со најмал напор
а ке донесе многу големо задоволство кај жителите на ова место.


се надевам дека ова нема да биде само една тн "џабе написана порака" !!!

фала!!

Сузана

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  општината подготвува техничка документација за реконструкција на  дел од ул Христо Татарчев до спојот со реконструираната улица кај црква Теферич.

Со почит, општина Кисела Вода


 Име и Презиме : Борче

 Датум: 05.03.2015

Прашање: 

Почитувани,
би сакал да ве запрашам дали имате намера да ги санирате дупките кој веќе постојат 1 година и повеќе на раскрсница солунска глава и јустинијан први(драчевска) во влезот на паркингот кај паркчето, и околу ненего или ако не сте надлежни кажете кој е надлежен затоа што како жители и како граѓани на РМ ние си ги исполнивме односно си ги исполнуваме нашите обврски кон општината и кон РМ ,а и на регистрација онапред ни ги земаат парите а за возврат возиме по дупки и калдрми како во 18 век, не само на споменатат раскрсница туку по цела првомајска до
потегот кај стакларница и внатре во населбата а ниту Вие како општина ниту Градот немаат слух за овој проблем

Одговор:

Почитувани,

Ве известуваме дека улицата Јустинијан Први е под надлежност на градот Скопје. На делот, пак, кој е во надлежност на општина Кисела Вода, околу игралиштето, ќе се изврши увид од нашите службеници и согласно, увидените недостатоци, ќе се пристапи кон решавање на горенаведениот проблем.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Зоран

 Датум: 04.03.2015

Прашање: 

Почитувани, Имаме како Кукен Совет дадено пријава за пројавени  неколку (3-4)големи дупки пред стамбената зграда на ул.Никола Добровик бр.3 (или како зграда Б-2) усте во месец 6-2014г прво до месната заедница па исто така и до општината за молба за санација на истите но и покрај обекуванјата нисто не се направи од страна на известените т.е Општината К.Вода!!! Па сега пак ве молиме да  пристапите на санација со соодветен материјал на дупките бидејки почна и изолацијата да попуста и почна водата од улиците да понира врз гаражите и подрумите.Се надеваме дека нема да ви биде потребна уште една година да чекате??Со почит

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона односно во месец април, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со финансиските можности, работи за  доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела Вода

 


 

Име и Презиме : Билјана Груевска

 Датум: 02.03.2015

Прашање: 

Скалите што ги правевте во близина на чешмата кај Св.Петка над МВР се толку фушерајски направени што веднаш се распаднаа.Незнам дали сте поминале скоро таму ,но добро е да поминете и да видите во каква состојба се.Ако за скоро време не поминете да ја видите состојбата ке биде ризично за кацуванје по тие скали.Фирмата што ги градесе да ви ги врати парите.Друг голем проблем во овој дел на нашата населба се возилата кои ги паркираат вработените од МВР секојдневно пред нашите влезови и ние неможеме дома да влеземе.Ако ги опоменеме културно тие ни возвракаат насилнички.Тука се паркираат и таксисти кои си го фрлаат отпадокот од нивните возила во нашите дворови исто така уринираат карши црквата.Едноставно сами си имаат поставено такси станица.Ве молиме ова да не се отфрла како проблем и што побрзо да се реши бидејки летниот период ке биде извор на зараза.Поздрав од група грагани од ул.томе арсовски

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  по  направениот увид на терен од страна на стручните опшински служби,  стапивме во контакт со фирмата која ги извршува градежните работи, и писмено и усно им се обративме да го санираат прекопот изведен од нивна страна, бидејќи изведената градежна работа е во нивна надлежност.

Ви благодариме за разбирањето, соработката и трпението.

 

Со почит, општина Кисела Вода

 


Име и Презиме : Горан

 Датум: 28.02.2015

Прашање: 

Ве известуваме по не знам кој пат дека на улицата Мишко Михајловски више нема кај да се движиме а не да се паркираме.Не ни сакам да зборувам за состојбата на улицата и тротоарите.Ве молам да изнајдете трајно решение за овој проблем бидејќи веќе е неподносливо да се живее во страв дека некој ќе ти ја дигне или оштети колата.Овој проблем е настанат бидејќи новите згради немаат обебедено доволен број на паркинг места, а и сопствениците на станови во одредени згради бесправно поставуваат "шепи" на тротоари.Мислам дека најдобро решение е да се
воведе Зонско паркирање, да се обележат паркинзи и да може сопствениците на станови од оваа улица нормално и без страв да паркираат

Одговор:

Почитувани

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец април, Агенцијата за државни патишта треба да отпочне со реконструкција на коловозот и тротоарите на посочената улица.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Биљана

 Датум: 26.02.2015

Прашање: 

Почитувани

Ние граѓаните од НАСЕЛБА ПИНТИЈА веќе се изморивме молејќи Ве Вас нашите народни избраници да ни ја санирате улицата со број 1513 по ново или пак Саса 2 по старо (поточно од школото па нагоре на уште 300-400 м). постојано велите "со почеток на градежната сезона" а таа за нас граѓаните од НАСЕЛБА ПИНТИЈА никако да почне. 

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец април, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со финансиските можности, работи за  доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела Вода


 

 Име и Презиме : Томе

 Датум: 25.02.2015

Прашање:

Само да ве информирам дека се започнати некакви градежни работи за кои никој не знае (не сака) да каже какви. Се работи за просторот зад зградата А1 до дисконтот на Тинекс на улица Борис Трајковски, на 300-400 метри од општината.
Ве молам да преземете соодветни активности за спречување на активностите или означување на местото доколку е се според прописите.

Одговор:

Почитувани,

Ве информираме дека општината отпочна со градежни активности за изградба на игралиште за деца со посебни потреби  на потегот зад зградата А1, каде што е поставена информативната табла. Градежните активности, односно целото игралиште, ќе биде готово до средината на месец април. Имено, примената на ваков тип на игралиште овозможува преку  игра да  се поттикнува инклузијата на децата со посебни потреби и создава услови за нивен развој заедно со сите останати деца, кои исто така можат да го користат ова игралиште. Низ нивното дружење, тие ги развиваат и своите социјални способности. 

Со почит, општина Кисела Вода


 

Име и Презиме :Ивана

 Датум: 23.02.2015

Прашање:

Почитувани,
Кажано беше од ваша страна дека после поставувањето на новиот водовод во населба Пинтија, ке пристапите со саниранје на улиците, реконструкција, поплоцуванје со бекатон плоцки.Станува збор за улица Саса 32. До каде сте со исполнуванјето на ова ветуванје? ние не гледаме никаков резултат?

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец  aприл, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со своите финансиски можности, работи за доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела ВодаИме и Презиме : Александар

 Датум: 23.02.2015

Прашање:

Здраво

Би сакал на доградбата да ги сменам старите салонитки со нов кров од керамиди.
Инжињерите кои ги консултирав ми сугерираа дека ,ако сакам керамиди аголот на кровот ми бил мал и требало да се зголеми на 15 до 17 степени.тоа значи дека треба и конструкцијата да ја изменам за тој агол.Прашањето ми е следно.Дали треба да барам некаква дозвола од Вас за овој зафат?

Однапред Ви благодарам

Одговор:

Почитувани,

Согласно член 97 од Законот за градење (“Службен Весник на Република Македонија” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/1, 79/13 и 137/13), за реконструкција на објект или дел од објект сопственикот на објектот до надлежниот орган од членот 58 (во Вашиот случај објектот е од локално значење и одобрение за градење издава градоначалникот на општината) на овој закон треба да поднесете барање за одобрение за реконструкција при што со барањето потребно е да поднесете:

-доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-основен проект за предвидената реконструкција на објектот со извршена ревизија,

-извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот од ставот (2) на овој член е предвиден со важечкиот урбанистички план.

Согласно Законот за градење (“Службен Весник на Република Македонија” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/1, 79/13 и 137/13), доколку сакате да правите доградба ќе треба да поднесете барање за одобрение за градење. За подетални информации можете да се повикате на следниот link:

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

За дополнителни информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.


 

Име и Презиме : Дејан Галевски

 Датум: 20.02.2015

Прашање:

Здраво

Би сакал да добијам информација кога ќе се донесе дуп за реон ј16.

Однапред Ви благодарам

Одговор:

Пoчитувани,

            Предлог планот за реон Ј, четврт Ј16 согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка, по приватна иницијатива. Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.


 

Име и Презиме : Ана

 Датум: 20.02.2015

Прашање:


Имаме две простории со купатило и кујна изградено врз нашата кука со посебен влез, дали ке може да се пренамени за дукан,ке може ли да ми кажете која е постапката за тоа и колку треба комуналии да се доплатат? Однапред Ви благодарам.

Одговор:

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена.


 

Име и Презиме : Драгољуб

 Датум: 16.02.2015

Прашање:


Почитувани,
Дали може да добиеме податок што е дозволено да се гради на ул. Рилски Конгрес бр.7. Ми треба податок за катност и површина на маркичка.
Се обидувам да го најдам тој ДУП на вашиот сајт но не можам најдобро да се снајдам.
Благодарам

Одговор:

Почитувани,

Увид во Деталните урбанистички планови можете да направите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 5, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.

Општина Кисела Вода започна со имплементација на интегриран Географски Информационен Систем со чија примена граѓаните ќе имаат постојан увид во усвоените детални урбанистички планови на територијата на Општина Кисела Вода. Плановите кои ги немаме во dwg (векторски) формат, не се дел од овој систем.


 

Име и Презиме : Весна

 Датум: 16.02.2015

Прашање:


Почитувани, Би сакала да знам дали може да се поднесе барање за доградба на веќе изградена куќа, бидејќи претходниот рок поради одредени причини од страна на претходниот сопственик не бил запазен. Однапред Ви благодарам.

Одговор:

Почитувани,

            Согласно законот за градење доградба и надградба е изведување на работи на постоен објект со кои се влијае на основните елементи според кои е изграден објектот, а посебно на конструкцијата во висина, со изградба на нови етажи до максимално дозволената висина со урбанистичкиот план при што може да се влијае на конструктивниот систем во рамките на постојните габарити на основата. Согласно членот 63 од Законот за градење: “При доградба и надградба на објект се спроведува истата постапка предвидена за добивање на одобрение за градење пропишана со овој закон”.

            Барањата за одобренние за градење се поднесуваат електронски, а за повеќе информации можете да се повикате на следниот link:

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

На следниот link моќете да се повикате за формуларот за Б А Р А Њ Е за одобрение за градењe на дел или делови на градба

http://www.kiselavoda.gov.mk/content-data/formulari/baranje%20za%20odobrenie%20za%20gradenje%20na%20del%20ili%20delovi%20od%20gradba.pdf

            За подетално информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.


Име и Презиме : Мирјана Денковска

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Живеам во Нас. Пинтија, сакам да прашам каде треба да се обратам, дали може да поставам кен-контејнер ( козметички салон)  во мојот двор времено и дали се плаќа некој надоместок.

Одговор:

Почитувани,

Општина Кисела Вода нема изработено Микролокациски планови за поставување на урбана опрема. Како резултат на тоа нема да може да Ви издадеме Решение за поставување на урбана опрема во рамки на Вашата градежна парцела.


Име и Презиме : Мики

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Почитувана , Градоначалничке на Општина Кисела Вода.
Како што Ви е познато јас и мојот брат сме сопственици на градежно земјиште со имотен лист 5211 КО Кисела Вода 1. На нашето градежно земјиште сеуште има гаражи од времен карактер,
асвалтиран див незваничен пат и див кош поставен во време на кампања на избори.Бараме сеуште од Вас да ги почитувате Судските пресуди,имотниот лист 5211 КО Кисела Вода 1 и деталниот урбанистички план за нас. Пржино 1,а точно јасно и прецизно да ни одговорите зошто и за кого го одолговлекувате нашето барање, ако не го одолговлекувате барањето тогаш тргнете ги веднаш сите овие работи од нашето градежно земјиште и постапете по нашето барање бр.22-ИП1-40 од 23.07.2013 година кое беше адресирано токму до Вас.
Со
почит,

Одговор:

Почитувани,

Согласно изготвениот и усвоениот ДУП ,на парцела КП 2314 е предвидено изградба на детско и спортско игралиште, што значи дека поставениот кош е дел од урбаната опрема за спортска рекреација. Ова значи дека Вашето замјиште е зафатено со маркица со намена Д3.

 Со почит, општина Кисела Вода


 

Име и Презиме : Иван

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Почитувани,
имам едно прашање во врска со улицата кај основното училиште во населба Пинтија. Гледам дека моите комшии веќе го имаат поставено ова прашање кое веќе им имате одговорено дека улицата ќе започне со нејзино реализирање со почетокот на градежната сезона. Кога ви е почетокот на градежната сезона, зашто ние веќе имаме еден куп дефекти додека вие започнете со таква реализација. Пред школото дојдоа и дополнително ја ископаа улицата за некој си кабел на ЕВН, си ја завршија они работата и си отидоа а ништо не средија одкако си ја завршија нивната
работа. Јас поставувам прашање, нели имаше некое правило или закон дека секој што работи на улица е задолжен да ја врати во истата состојба како што ја затекнал ??? Срамота е децата што одат во тоа школо, со себе носат еден куп КАЛ во училниците кој понатака тоа го дишат. Срамота во 21 век ова да се пишува и да се објаснува низ какви проблеми поминуваме ние секој ден. Искрено кажано Градоначалничката е единствена што до сега нешто направила за оваа населба ама за оваа улица Саса 2 е жално за сите дечиња што одат во тоа школо. Дојдете и уверете се со
тоа што ние како жители ви го кажуваме, бидејќи ние секој ден поминуваме низ овој хорор !!!
Поздрав

Одговор:

Почитувани,

Градежната сезона започнува во месец Aприл, кога треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи ве уверуваме, дека општината, во согласност со финансиите и можностите, целосно  работи во насока на подобрување на условите во кои живеат нејзините жители. 

Со почит, општина Кисела Вода

 


Име и Презиме : Звонимир Ќурчиев

 Датум: 11.02.2015

Прашање:

Почитувани,и покрај големиот интерес  кај граѓаните за изработката на предлог ДУП за Ј-14,до сега нема никаков одговор од Ваша страна кога ќе го видиме на анкета истиот.Зарем навистина немате плански рокови,крајни рокови итн.Одговорот ,'во изработка е',навистина е минималистички и не задоволува.Без урбанизација на тој простор К.Вода не личи на урбана средина.Бидете потранспаретни и поконкретни.Ви благодарам.Поздрав..

Одговор:

Почитувани,

Постапката за донесување на Детален урбанистички план за реон Ј, градска четврт Ј14, Општина Кисела Вода, Скопје, е започната и е во тек.

Планската документација за Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј14 (локалитет Расадник, југоисточна изндустриска зона Кисела Вода и локалитет МЗ 70 Кисела Вода – 3, плански опфат помеѓу: улица "Првомајска", булевар "Србија", улица "Сава Ковачевиќ" и улица "Народни Херои"), согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода. Јавната анкета и презентација ќе биде организирана по добивањето на Согласност од Агенцијата за катастар на недвижности, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

 


Име и Презиме : Добросав

 Датум: 10.02.2015

Прашање:Дали се работи нов детален урбанистички план за населба Пржино (делот од поранешните бараки), дали со него ќе се менува и ширината на сервисните улици во населбата, ако се менува како  ќе се постапи со приватното земјиште и правно изградените објекти до  (или блиску) улицата.

Одговор:

Почитувани,

Постапка за донесување на Деталени урбанистички планови за дел од населба Пржино, Општина Кисела Вода, Скопје, е започната и е во тек. Овие планови се изработуваат како Детални урбанистички планови за Блокови во рамки на Градска четврт Ј20, согласно ГУП на Град Скопје.

Планската документација за Деталните урбанистички планови за блоковите во рамки на Градската четврт Ј20 ќе биде изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            За подетални информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, соба 14, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.


 Име и Презиме : Мила

 Датум: 09.02.2015

Прашање:По наредбата на директорот на ОУ Кирил Пејчиновиќ децата влегуваат на училиште само преку предната врата. На тротоарите се паркирани впзила и децата се движат по улицата Пушкинова и се изложени на опасност од возилата, кои што се движат со неприлагодена брзина. Ве молиме да се постават столбови за да се ослободи тротоарот од паркираните возила за да можат децата безбедно да се движат по тротоарот на ул.Пушкинова или пак да се отвори задната врата на училиштето,која до сега беше отворена секое утро од 1972 година.

Одговор:

Почитувана,

Ве известуваме дека ООУ ,,Кирил Пејчиновиќ” - Кисела Вода – Скопје, во текот на зимскиот распуст реализираше повеќе градежни зафати за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес. Имено станува збор за промена на ПВЦ прозорци во делот каде  се уште беа старите дрвени прозорци. Покрај оваа санација беше променета и старата влезна врата односно беше поставена нова метална каса и ново стакло – термопан на истата. Бидејќи сеуште не се ставени гумени заштитни кедери, истата, од безбедносни причини  не се користи.

Училиштетото има официјален и главен влез во училишната зграда низ кој влегуваат и излегуваат сите ученици и родители, а на учениците кои доаѓаат од задната страна на училиштето, задната дворна врата им е секогаш отворена и низ училишниот двор безбедно можат да  доаѓаат до главниот влез на училиштето.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Име и Презиме: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,

 Датум: 23.06.2013

   
Сакам да прашам зошто програмата од Културното Лето "Три Круши" целосно е сменето ? И зошто  е наречено Бранувано ?

Одговор: Почитувана Г-ѓа Спасовска, Овогодинешното “Бранувано Културно Три круши 2013-то лето” е конципирано како би се задоволиле сите вкусови. Преку детскиот фестивал и театарска претстава за најмалите,  концерти на музички групи како ДНК, Силви бенд, Синтезис и други , театарски престави изведени од Драмски театар, Театар комедија и Тетатрот за деца и младинци, до целовечерни концертни  изведби на многу наши реномирани уметници (Драган Даутовски, Миле Кузмановки, Војо Стојановски, Андријана Јаневска....). Токму од овие причини оваа година програмата е променета, со вклучени нови елементи во истата, со што искрено веруваме дека ќе ги задоволиме вкусовите на сите граѓани на нашата општина. Бранувано е затоа што освен на досегашната локација се дисперзира на повеќе локации во Општина Кисела Вода. Врпочем тоа и беше едно од барањата на жителите на Општина Кисела Вода.  
 

Име и Презиме: Лора Спасовска,

 Датум: 22.06.2013

   
На страницава постојано објавувате вести за седниците на советот на општината и нивниот дневен ред. Ме интересира одлуките што ги носи советот зошто не се објавуваат на вебот?

Одговор: Почитуван г-дине Миле, Донесените Одлуки на Советот на Општина Кисела Вода се објавуваат на веб-страната, веднаш откако ќе станат правосилни, односно ќе се објават во Службенио Гласник на Општината. Во прилог е линкот со донесените и објавени Одлуки на Советот на Општина Кисела Вода: http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=251 
 

 

   

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Од објектот кој штеди енергија на повеќе нивоа, испратена порака за спас на планетата Земја! http://t.co/IIGK3CTbkD
7hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda Градоначалникот Беличанец-Алексиќ на средба со жителите на Бирарија, Цветан Димов и Усје http://t.co/akAMx8XRCX
11hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda 50 нови легализирани дивоградби во општина Кисела Вода http://t.co/BVbOFCdjCh
12hreplyretweetfavorite