Дискусии

Добредојдовте на страницата за дискусии.

Изберете од зададените теми и кажете го вашето мислење.

 

ПОСТАВЕТЕ ПРАШАЊЕ

 

 

 

 

  

 

 

 

Име и Презиме: Анета Кузмановска

Датум: 03.03.2016

Прашање: 

Почитувани
Не знам дали се обраќам на вистинското место за да добијам информација за еднократна парична помош од државата за новороденче. Ме интересира кои документи се потребни да се приложат и каде поточно треба да се достават ?

Одговор: 

Почитувана,

Условите за добивање на ваучер за новороденче се, и двата родитела да се со живеалиште на територија на општина Кисела Вода, или едниот, во случај на самохран родител. Заедно со барањето тие треба да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето, како и фотокопија од трансакциона сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена, од моментот на раѓање на детето.

Со почит, општина Кисела Вода


Датум: 20.01.2016

Прашање: 

Сакам само да прашам дали и кога ви е во план поврзување на Усје на фекална канализација

Одговор: 

Почитувани:

Ве информираме дека во тек е подготовка на проектно техничка документација, со комплетирање на целосната документација ќе се отпочне со работа во наредниот период, Ви благодариме на разбирањето.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Славчо Ск

Датум: 12.01.2016

Прашање: 

 

 

Одговор: 

Почитувани:

Ве известуваме дека со почетокот на градежната сезона прекопите што се изведени од страна на јавното претпијатие ЈП Водовод и Канализација ќе бидат санирани

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Трајанка Трајчева 

Датум: 22.12.2015

Прашање: 
Почитувани,
Ме интересира до каде е постапката за легализација на земјиште на улица Сава Ковачевиќ ,крак 9 број 40? Имотен лист 35914, Катастарска парцела 3903.

Благодарам однапред !

Одговор: 

Почитувани,

Со цел подетално да се посветиме на поединостите на Вашиот предмет би Ве замолиле да закажете увид во педмет за легализација. Увид во предметите за легализација на бесправни објекти се врши секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот. Закажување на термин за увид може да направите во просториите на Општина Кисела Вода, барака 2, соба 8, или на телефон 2785-453, лице за контакт Мартин.

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Сашо

Датум: 14.12.2015

Прашање: 

Ве молам да ми одговорите колку изнесуваат трошковите за комуналии за изградба на поткровје во Нас. 11 Октомври - бараки.
Поздрав

Одговор: 

Почитувани,

Регулирањето на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии), за територијата за која прашувате, е во надлежност на Градот Скопје, односно, Секторот за Планирање и уредување на просторот, Одделение за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти при истиот Орган.

Повеќе информации можете да добиете на web-страната на Град Скопје, односно за конкретната проблематика повикајте се на следниот link:

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=292 

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: 

Датум: 11.12.2015

Прашање: 

Кај кого да се обратам и колку време ќе чекам да бидам известен
Се работи за предмет бр.14-9188/1 од 03.12.2015г.  Во известувањето  се наведени причините односно дека постои грешка во параметрите за КО Драчево1 . Бидејки изводот ми е потревен заради комплетирање н а документација која општинакисела вода ја има пратено на обработка во пробиштип ке ве молам за брзо решавање  на овој проблем
ПЕШОВ ТРАЈЧЕ
071 713 027 Марјан - геодет

Одговор: 

Почитувани,

За парцелата за која барате Извод од план постои техничка грешка во Деталниот урбанистички план. Од Секторот за урбанизам и просторно планирање побарано е произнесување од планерската куќа изработувач на планската документација. Штом ќе биде добиен одговор ќе биде изработен Изводот од план.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Љупчо Грозадановски

Датум: 01.12.2015

Прашање: 

Почитувани,

Моето семејство е сопственик на имот во КО: Драчево - 1, односно КП: 8947, лоцирана на адреса ул. Ѓорѓи Динката бр. 22, и на истата парцела има објект чија намена е Домување во станбени куќи односно Индивидуално живеалиште, од категорија А1.
Дали може и под кои услови може да се изврши пренамена на дел од станбениот простор, или пак гаражата за да може се извршува одредена дејност на истата парцела како на пример Сервис за автомобили или хемиско чистење на автомобили, кои припаѓаат на категорија Г3?
Дали Општината Кисела Вода издава соодветен документ за тоа по поднесено барање и дали истиот документ е задолжителен пред да се започне со вршење на дејноста?

Поздрав,

Одговор: 

Почитувани,

Пренамена може да се направи на дел од објектот и тоа во одреден процент и во одредена намена, компатибилна на основната класа на намена на објектот, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Бидејќи Вашиот објект е со основна класа на намена А1 (индивидуално домување) намената Г3 не спаѓа во компатибилна класа на намени во истата неможе да се направи пренамена на дел од објектот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Катерина

Датум: 29.11.2015

Прашање: 

Почитувани, ме интересира дали на територијата на општина Кисела Вода, поточно Драчево и околина имате државно земјиште кое би го продавале на граѓаните за изградба на куќа. Би сакала да ме известите ако имате јавно надавање за државно земјиште/плац. Ние сме трочлено семејство, мајка ми е самохрана мајка и живееме под кирија. би сакале да купиме државно земјиште,бидејќки тоа можеме полесно да си го дозволиме. Поздрав,Катерина

Одговор: 

Почитувани,

Ве информираме дека државно земјиште, односно земјиште во сопственост на Република Македонија, се отуѓува по пат на јавно надавање, за кое граѓаните се информираат преку јавна објава. Почетна цена за откуп на овој тип на земјиште е 1евро/м2.

Кога Општината врши отуѓување на ваков тип на земјиште истото се објавува на веб страната на Општината и во дневни весници.

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Драгица Манева

Датум:  19.11.2015

Прашање: 

Почитувани,

Живеам на ул.Томе Арсовски бр.36 во приватен објект на П+2 кој датира од 1962г.Имаме проблем со кровната конструкција која е веке во незавидна состојба,па би сакале да ја репарираме.Тоа значи дека би замениле се она што е дотрајано а при тоа да не се промени основната висина ни конструкција на кровот.Во преговори сме со фирмите кои ке можат да го реализираат тој зафат,но би сакала да знам(како и другите дрвајца сопственици)дали треба да се достави некое писмо до општината за да се има на увид дека ке има градежни работи на нашиов објект.

Однапред благодарам,

Драгица Манева

Одговор: 

Почитувани,

Согласно член 97 од Законот за градење(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11,  36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15), за реконструкција на објект или дел од објект сопственикот на објектот до надлежниот орган од членот 58 (во Вашиот случај објектот е од локално значење и одобрение за градење издава градоначалникот на општината) на овој закон треба да поднесете барање за одобрение за реконструкција при што со барањето потребно е да поднесете:

-доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-основен проект за предвидената реконструкција на објектот со извршена ревизија во два примерока,

-извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот од ставот (2) на овој член е предвиден со важечкиот урбанистички план.

За подетални информации обратете се во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13;00-15:00 часот

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Сузана Георгиева

Датум: 02.11.2015

Прашање: 

Kои документи се потребни за пренамена на деловен во станбен простор ?

Одговор: 

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена.

            Сопственикот на посебен дел од објект, стан или дел од стан за пренамената потребно е до надлежниот орган да достави барање за одобрение за пренамена при што со барањето поднесува:

-   доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-   согласност на мнозинството сопственици на становите во влезот на зградата,

-      основен проект за предвидената пренамена, адаптација со пренамена или за реконструкција со пренамена, со извршена ревизија, во два примероци,

-   извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот е предвиден со важечкиот урбанистички план,

-   мислења и согласности предвидени со посебните закони во зависност од пренамената и

доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште.

Барањето за пренамена се поднесува по електронски пат преку системот е-Одобрение за градење.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Кирил Аврамовски

Датум: 29.10.2015

Прашање: 

Ќе ве молам за информација колку чини комуналии за прв и втор спрат за изградба на куќа на улица Сава Ковачевиќ 24 ?

Одговор: Почитувани,

Регулирањето на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии) е во надлежност на Градот Скопје, односно, Секторот за Планирање и уредување на просторот, Одделение за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти при истиот Орган.

Повеќе информации можете да добиете на web-страната на Град Скопје, односно за конкретната проблематика повикајте се на следниот link:

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=292

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Диме

Датум: 21.09.2015

Прашање: 

Во склоп на угостителскиот објект имаме тераса која сакаме да ја затвориме за идниот период (зима) како би овозмозиле пушење. Ве молиме да ни дадете насоки како би можеле тоа да го реализираме и до кој сектор треба да се обратиме за издавање на дозвола. Со почит.

Одговор: 

Почитувани,

Општина Кисела вода нема надлежност да издава одобрение за вршење на дејност надвор од деловен простор и поставување на урбана опрема. За истото теба да се обратите до Град Скопје. 

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Емилија Трајковска

Датум: 17.09.2015

Прашање: 

Здраво,

Ако може да ми одговорите до каде е постапката за легализација на земјиште на улица Милан Мијаколвиќ бр. 8? До каде е урбанистичкиот план за таа улица и кога најбрзо ќе може да се легализира?

Благодарам однапред !

Oдговор:

Почитувани,

За да можеме подетално да се посветиме на Вашиот предмнет и за да не настанат несакани недоразбирања Ве повикуваме да се јавите во барака 3, соба 10 во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот. Со Вас понесете ја потребната документација (имотен лист, број на предмет).

Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на Детален урбанистички план за блок Ј20.01, за истиот во изминатиот период беше направена јавна анкета и презентација.

За подетални информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот или да го видите деталниот урбанистички план на web – страната на Општина Кисела Вода.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Дејан Станковски

Датум: 09.09.2015

Прашање: 

Во зградата имаме лифт кој континуирано не се одржува и пропаѓа секој ден по малку. Имаме Куќен совет кој не се интересира за лифтот, копчиња фалат на него само овој месец имаше три заглавувања со луѓе во него, ако и се спомне на претседателката на советот таа вика дека нема време да свика Куќен совет а за промена на фирма за одржување на лифтот треба одлука од Куќен совет што треба ние станарите да правиме и кои ни се овластувањата за лифтот?

Одговор: 

Во врска со вашето прашање Ве известуваме дека законска обврска на управителот, односно претседателот на заедницата е да се грижи за редовно одржување и функционирање на заедничките делови од станбената зграда, вклучувајќи го и лифтот, па од таму прашањата за одржувањето, односно неодржувањето првично треба да се упатат до претседателот на заедницата. Што се однесува до вториот дел од прашањето за промена на претседателот на заедницата, доколку сопствениците на посебни делови донесат писмена одлука за промена на претседателот на заедницата истата треба да се достави до претседателот. Законска обврска на претседателот е да ги извршува одлуките на сопствениците. Одлуката се смета за донесена ако е потпишана од сопственици кои поседуваат повеќе од половината од посебните делови на станбената зграда.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Соња Оринова 

Датум: 12.08.2015

Прашање: 

Идеата за Куќен Совет и тоа со избирање на станари од зградата е нелогична и не одговара затоа што денес сите становите ги купија , секој станар има по еден стан со тоа тие не се компетентни, а тоа се луѓе со семејства, со работа и многу е недолично да се обраќаме кај нив до врата од станот и да им звониме. А тоа што не се 100 % одговорни, на пример еве јас проблемот со клупата тој што е одговорен ме упати јас да звонам по врати и да барам потписи, јас тоа не го прифатив, му се обратив за да свика Куќен Совет и тоа не се случи, зафатен е со работа и јас не можам да добијам потписи зошто не знаат правилно да работат. Така може само ако газдата е на цела зграда и ние сме кираџии, не може станар кој има само еден стан да доминира и на тој начин излегува како тој да е газда и компетентен, па ние другите ќе му се молиме, тоа не е правилно, а него како ќе му текне, Куќниот Совет не е само за пари собирање, тука спаѓа и однесувањето на станарите,  време во денот во кое станарот може да биде по динамичен , некој ред на однесување и децата многу галамат и тоа не го зимаат во ред , поточно мислат дека тоа е во ред. Јас лично не сакам да контактирам со комшии, ако некој живее до мене, не значи дека треба да го познавам или да поздравувам, мене не ме интересира и треба дискретност и тоа е правилно, освен да се реагира во ризицен случај кој е во колективност и може да предизвика штета ! Треба да има во Куќен Совет лица неутрални и објективни , одговорни и луѓе кои ќе знаат да работат, како на пр. Агенција , зошто тогаш тие само ги застапуваат станарите, а вака доаѓа како да тој е Газда, мојот стан е купен и јас плакам комуналии, па како може еден станар или повеќе да бидат надлежни, кога немаат валидност, а може и да не се сопственици. Сменете ја идејата за Куќниот Совет и тоа треба да го донесете со закон кај сите станари да биде на пр. со Агенција. И овој пример , моментално и најверојатно е расипано електронско апаратче во влезот и неколку дена нема струја во влезот, и од Куќниот Совет не реагираат или не правилно и веднаш, па не можат да го решат овој проблем, е сега замислете што може да трпи станарот, во влезот нема струја, а да не говорам ако има проблем со лифт и слично. Одберете одговорни и способни луѓе за Куќен Совет !

Одговор: Во врска со вашето прашање Ве известуваме дека управувањето со станбените згради согласно Закон за домување може да се организира како:

1. Заедница на сопственици - кога за претседател на заедницата може да се избере лице кое најчесто е станар во станбената зграда и 

2. Согласно Закон за домување се дава можност управувањето со станбената зграда да се довери на  лиценцирана фирма управител. Листата на лиценцирани фирми  за управување со станбени згради може да се види на сајтот на  Регулаторна комисија за домување - www.rkd.gov.mk.
На кој начин во станбената зграда ќе биде организирано управувањето, односно одржувањето  на станбената зграда, зависи од одлуката на сопствениците на посебните делови во зградата. Одлуката е донесена кога за неа позитивно се изјасниле најмалку 51% од сопствениците на посебни делови.
Доколку сопствениците не се задоволни од начинот на управување може да донесат нова одлука за промена на претседателот односно управителот.
 
Со почит, Општина Кисела Вода

Име и Презиме: Тодор

Датум: 30.05.2015

Прашање:

Почитувани,

Ве молам да ми одговорите или превземете активност за косење на тревата позади амбулантата на улица Сава Ковачевиќ бидејки по второ косење тој дел не е покосен иако другите делови се покосени.
Со почит, Тодор

Одговор: 

Почитувани.

Во врска со Вашето прашање Ве известувам дека посочената  локација ул. Сава Ковачевиќ позади амбулантата е во надлежност на Град Скопје, односно на ЈП Паркови и Зеленило, претпријатие кое е задолжено за одржување и уредување на парковите и вкупното зеленило на територија на Град Скопје( Општина Кисела Вода), меѓутоа Општина Кисела Вода во интерес на жителите на општината ќе ги превземе сите потребни активности за средување и уредување на посочената локациј.

Со почит. општина Кисела Вода


Име и Презиме: Иво Малинов

Датум: 27.05.2015

Прашање: Почитувани,

Ве молам на Ул, Јабланица пред броевите 5а и 5 б , уличното осветлување не е ефикасно заради попреченост од неколку гранки на дрво  . Зарада ова Ве молам да пратите екипа да го санира проблемот , пред се заради јавен интерес.Би предложил доколку сте/сме во можност да се постави уште една улична светилка на крајот од улицата. Исто така на оваа локација од нашата улица до првиот влез во населбата (наводно приватна сопственост) е целосно запуштено и воопшто непрегледно и постои опасност од сериозни природни закани за здравјето и сигурноста на граѓаните од пошироката околина.Ве молам одговорете на нашето барање во најкус можен рок.                                   

Однапред Ви благодараме,

Ваште соседи од Н.Пинтија

Одговор: Почитувани.

Во врска со Вашето прашање Ве известувам дека посочената  локација ул. Јабланица пред броевите 5а и 5б е во надлежност на Град Скопје, односно на ЈП Паркови и Зеленило, претпријатие кое е задолжено за одржување и уредување на парковите и вкупното зеленило на територија на Град Скопје( Општина Кисела Вода), меѓутоа Општина Кисела Вода во интерес на жителите на општината ќе ги превземе сите потребни активности за средување и уредување на посочената локација.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Елена

Датум: 26.05.2015

Прашање: 

Која е постапката за добивање канти за отпадоци за нова зграда во Кисела Вода?

Одговор: 

Почитувани.

Во врска со Вашето прашање Ве известувам дека постапката за добивање на канти за отпадоци се состои во:

- Поднесување на барање за поставување на канти за отпадоци  до  Урбаната или Месната заедница во која живеете, кое ќе биде проследено до надлежните служби на ЈП Комунална Хигиена, а доколку се работи за контејнери за комунален смет се поднесува барање до  ЈП Комунална Хигиена, одделение за премер и наплата.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Зоран Петрушевски

Датум: 20.05.2015

Прашање: Сакам да прашам кога би бил доделен ваучер за новороденче, документите се поднесени на 22.04.2015 година, фала.

Одговор: Почитувани, за терминот за доделувањето на ваучери за новороденче, ќе бидете лично информирани на Вашиот телефонски број

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Ивана 

Датум: 15.05.2015

Прашање: 

Поднесени се документи за откуп на дворно место во населба Лисиче уште пред неколку години кога започна проекотот 1евро за 1м2. Никогаш не сме добиле некаков повик дека се процесирани докуменитие и за да се заврши откупот.

Барано е да се види до кај е работата, и се ни викаат дека неможат да ги пронајдат докумените поради хаосот кој настанал со поделбите на општините.

Како да постапам сега?

Благодарам.

Одговор:

Вашето барање е доставено до Општина Кисела Вода која нема ингеренции за откуп на земјиште, па ве молиме прашањето да го доставите до Министерство за финансии подрачна единица при Кисела Вода, сместена во барака 9 во кругот на Општина Кисела Вода.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме : Фани Михајловска

Датум: 12.05.2015

Прашање: 

Во врска со постапката за стекнување сопственост на градежно земјиште согласно член 88 од Законот за градежно земјиште, дали имате формулар на барање и колку изнесува административната такса?

Одговор: 

Почитувани,

Барањето за стекнување право на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор склучен со поранешниот сопственик ке ви биде дадено во архивата на Општина Кисела Вода. Административната такса изнесува 1.000ден а во прилог на барањето треба да ја доставите следната документација (во оригинал или фотокопија со нотарска заверка за верност на оригиналот):

1. Договор склучен со поранешниот сопственик пред 20 години;                   

2. Имотен лист за предметното градежно земјиште кое претставува КПбр._______ КО со површина од ________м2 (од Државен завод за геодетски работи, Сектор за премер и катастар_______);

3.Уверение за редослед за извршени промени во катастарската евиденција за КП по стариот премер од која е настаната предметната КПбр._______ КО ______ за период од 1929 година до денес (од Државен завод за геодетски работи, Сектор за премер и катастарје);

4. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;

5.Извод од урбанистички план за предметното градежно земјиште кое претставува КПбр._______ КО _________ со површина од ______м2 (од надлежната општина);

6.Изјава УЗПбр. заверена од нотар, со која поранешниот сопственик го потврдува постоењето на договорот за отстапување на правото на користење на градежното земјиште со надомест и дека истото е во владение на сегашниот корисник. (1. доколку е починат поранешниот сопственик Изјава УЗПбр. заверена од нотар да дадат прогласените наследници на поранешниот сопственик односно со пресуда да е потврден договорот склучен пред 20 години со поранешниот сопственик)

8.Уверение за државјанство, Фотокопија од лична карта.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Розита Милеска

Датум: 29.04.2015

Прашање: Ќе Ве замолам ако може да ми одговорите кога ќе излезе ДУП-от за Ј14.
Однапред благодарна останувам со поздрав

Со почит,

Одговор: 

Почитувани,

Ве информираме дека постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј14 (локалитет Расадник, југоисточна изндустриска зона Кисела Вода и локалитет МЗ 70 Кисела Вода – 3, плански опфат помеѓу: улица "Првомајска", булевар "Србија", улица "Сава Ковачевиќ" и улица "Народни Херои"), согласно Законот за просторно и урбанистичко планирањеПравилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Пред да биде даден на јавна анкета и презентација деталниот урбанистички план треба да добие согласности од надлежните институции.

Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Маја

Датум: 21.04.2015

Прашање: Почитувани, би сакала да Ве прашам која е постапката за добивање на канта за отпадоци од општината. Се работи за легален новоизграден семеен објект во Драчево?

Со почит,

Одговор: 

Почитувани,

Во врска со Вашето прашање Ве информираме дека распределба на канти за комунален смет се врши по Месни Заедници, така да за подигање на канта треба да се обратите во Вашата Месна Заедница.
Поздрав!

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Весна

Датум: 18.04.2015

Прашање: Како да го отворам ДУП планот за Расадник, со почит Весна

Одговор: Почитувани,

Увид во постојна планска документација на територијата на Општина Кисела Вода можете да направите секој вторник и петок од 13:00-15:00 во соба 5, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Сретко

Датум: 15.04.2015

Прашање: 

Ме интересира имам поднесено барање за дворно место уште 08-2010 меѓу тоа кога и да појдам во општина нема никаков одговор години се во прашање,никаков одговор се работи за бројче орг. единица 25 број 2545 /1, Ве молам контактирајте ме каде да се обратам ова стварно нема смисла повеќе, позз

Одговор: 

Почитувани,

За да се запознаете со деталите окулу Вашиот предмет можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 10, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Марика

Датум: 15.04.2015

Прашање: Ме интересира какви документи треба за да се стави енергетски ефикасна фасада на мојот стан во зграда.

Одговор: Почитувани,

Ве повикуваме да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање во Општина Кисела Вода, барака 3, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот. Во врска со Вашето прашање треба да имаме повеќе информации за објектот како би можеле да Ви дадеме конкретен одговор.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Петар

Датум: 14.04.2015

Прашање: 

Почитувани, ми треба за разгледување ДУП-от „Бирарија“ ДЕЛ ОД БЛОК 4, па се прашував дали имате електронска архива на ДУП-ови кои може да се преземат во електронска верзија (PDF ili JPG) или се само овие што ги имате во секција „Изложени детални планови за јавна анкета“? Ако немате, би предложил да си направите

Одговор: 

Почитувани,

На web страната на Општина Кисела Вода можете да го посетите Општинскиот ГИС портал на кој можете да најдете податоци за дел деталните урбанистички планови. Ве информираме дека за ДУП Бирарија, дел од блок 4 ги има потребните информации.

За увид во планската документација на горенаведениот Детален план можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 2, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Дејан

Датум: 14.04.2015

Прашање: 

Ви се обраќам со намера да побарам обештетување од вас бидејќи од огромните кратери на улицата на која што живеам (ул.Мишко Михајлоски) целосно ги оштетив и треба да ги заменам амортизерите. И онака не не обештетивте за тоа што гранки од дрвја ни ги оштетија автомобилите при невремето во Јули/Август, па си велам дека за ова ќе можете. Истовремено би ве запрашал дали некој од таа ваша општина(не можам да ја наречам НАША бидејќи нечуствувам дека се грижите за нашите проблеми) некогаш пминал по оваа улица за да види како се живее во 21век? Зошто ни наплаќате комуналии? А за паркингот не сакам ни да зборувам,нема кај да се помине, а не да се паркира

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека во месец Јуни ќе се отпочне со реконструкција на ул„Мишко Михајловски“, ул“345“и ул „Марко Цепенков“, изведувач ќе биде агенција за државни патишта

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Илија 

Датум: 14.04.2015

Прашање: 

Мислам дека малку претеравте како општина во која ние како граѓани кои живееме во истата сме запоставени во делот на разбирањето. Патот кој води према школото во Пинтија, за кој јас лично и десетици мои комшии реагираа електронски преку пријави на проблем, но на истото вие не мрднавте со малиот прст, односно барем да се ублажат со тампон направените дупки - кратери (направени од ЕВН и Водовод), па потоа тоа што ке следува - обеќаното од ваша страна. Значи ни укажавте дека со почнување на градежната сезона ке се санира целата улица (месец Април), но
изгледа како и вообичаено, по тој балкански менталитет, ке се отпочне на 31 од месецот или се мисли на некој Април (2016, 2017 итн). Ова го пишувам дека сум изреволтиран, возилата веќе се направени крш, нема што не крцка на ново возило, но тоа вас не ве засега.
И ве замолувам дека по четврт пат ви пишувам, а само еднаш објавивте, овој текст да биде објавен на сајтот кај вас, доколку не ке го објавам на сите јавни сервиси.
И не ви пишувам однапред ви благодарам на разбирањето, дека веќе ова не е во делот на разбирање, туку молење за она што ние веќе однапред го плаќаме како граѓани на Кисела Вода.

Одговор: 

Почитувани

Ве известуваме дека во план е иградба на нова градинка која е од голема потреба за Вас граѓаните на населба Пинтија, по завршетокот на изградбата ќе се реконструира и горе наведената улица. Ви благодариме на разбирањето. 

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Цеце Настова 

Датум: 09.04.2015

Прашање: 

Живеам на улица Христо Татарчев бр. 22 населба Припор, улицата поради чести дефекти од улица и патишта поради прскање на водоводни цефки има поплава, и поради тоа често е прекопувана, а улицата е хаос колите си ги искршивме од дупки кои не само јас и сите што живеат на оваа улица им е истиот проблем и толку е фрекфентна оваа улица што не можат да се разминат колите. Ве замолувам ако е можно да се обнови оваа улица во целост. Со почит и се надевам дека ова прашање ќе биде разгледано и решено. Ви благодарам.

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека Вашиот проблем ќе биде земен во предвид во наредниот период,  а реализацијата ќе зависи од динамиката и програмата на општината.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Наташа

Датум: 08.04.2015

Прашање: 

Ме интересира дали оваа година 2015 ќе се асфалтира ул. 3(26) во Усје, зошто не лажете повеќе од 7 години дека ќе се асфалтира, но до сега ништо. На сосатнокот во Усје беше спомнато дека ќе се асфалтира, ме интересира кога и дали воопшто ќе се реализира тоа што го кажавте, зошто и на предходниот состанок ветувавте дека ќе ја асфалтирате, но ние си газиме сеуште во кал.

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека во план е асфалтирање на дел од ул. 3 во нас. Усје реализацијата ќе биде во наредниот период.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Драгољуб

Датум: 08.04.2015

Прашање: 

Во постапка е моето барање за приватизација на дворно место кое е поднесено 2011 година. Имаме судска одлука по половина од дворот за право на користење јас и сестра ми која беше донесена 2013 год. со образложение дека и објектите кој ги имаме се приближно исти по квадратура. Но, со легализација на подкровjе што се случи 2015 год. состојбите радикално се сменија, сега јас имам легални 150 м2, а сестра ми 50 м2 објекти ( се работи за барака која е надградена со спрат и поткровје). Прашувам, ако односот  на квадратура изградени објекти е 3 спрема 1во моја корист, дали во истата дропка треба да се приватизира и дворот и како да го остварам ова право по мое мислење? Дали е доволно да доставам имотен лист за новата состојба да се приклучи кон предметот?

Одговор: 

Почитувани,

Вашето прашање се однесува на Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, сместена во кругот на Општина Кисела Вода, барака 9. Општина Кисела Вода не е надлежна во постапувањето по овие прашања.

Со почит


Име и Презиме : Александра

 Датум: 07.04.2015

Прашање: 

Дали можам во одделението за катастар во нас. Драчево да извадам имотен лист за друга општина ?

Одговор: 

Почитувани,

Би сакале да Ве известиме дека во канцеларијата на Агенцијата за катастар на Република Македонија лоцирана во нас. Драчево може да извадите Имотен лист за друга општина.

Со почит,


Име и Презиме : Љупка Димоска Зајков 

 Датум: 07.04.2015

Прашање: 

Почитувани, Дали може во просториите на општина Кисела Вода да извадам Имотен Лист.

Со почит,

Љупка Д. Зајков

Одговор: 

Почитувани,

Би сакале да Ве известиме дека Агенцијата за катастар на Република Македонија отвори канцеларија во нас. Драчево во просториите на постоечката урбана заедница “Бобан Трпков ” веднаш до детската градинка во нас. Драчево, во таа канцеларија може да се обратите за да извадите Имотен лист.

Со почит


 Име и Презиме : 

 Датум: 30.03.2015

Прашање: Оливера 

Почитувани,

Ве молам за информација дали некој од надлежните во Општината има излезено по улиците низ Кисела Вода да ги види во каква состојба се и со колкави дупки. Значи веќе неможат ни да се избегнуваат затоа што се проширени по целите улици и тоа веќе со години. Уредно ги плаќаме таксите при регистрација на возилата за да возиме по дупки и да ги кршиме возилата кои само ние знаеме како сме ги отплатиле.
Затоа најљубезно Ве замолуваме да излезете низ населбата и да ја видите состојбата и веднаш да реагирате. Еве ви пример на улиците кои се со оогромни дупки ул.Мишко Михајловски, ул.345, ул.Никола Добровиќ (помеѓу Вера Јоциќ и Сава Ковачевиќ).

Се надевам дека нема да има потреба од чекање на наредни избори.

Со почит

Одговор: 

Ве известуваме дека во месец Јуни ќе се отпочне со реконструкција на ул„Мишко Михајловски“, ул“345“и ул „Марко Цепенков“, изведувач ќе биде агенција за државни патишта

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Трајче Петровски

 Датум: 30.03.2015

Прашање: 

Почитувани,

Ве молам за информација затоа што дознав дека Основните училишта се под Ваша надлежност, дали некој може да ми каже дали имаме законска обврска да плаќаме за обезбедување, затоа што добиваме закани дека нема да добиеме сведителства. Ако не сте надлежни за ова прашање Ве молам да ми укажете кој може да ни ја даде бараната информација.

Одговор: 

Почитувани,

Изборот за обезбедување во основните училишта се реализира по барање на родители на ученици и со Одлука на Совет на родители. Со одлуката од Советот на родители се решава за изборот на агенцијата која ќе го обебедува училиштето како и за сумата и начинот на плаќање,  со што доколку во едно училиште Советот на родители и Училишниот одбор донеле таква Одлука, Вие како родител на ученик од тоа училиште сте должни да ги подмирувате трошоците во врска со обезбедувањето на тоа училиште и на Вашето дете се разбира.

Со почит


 

Име и Презиме : Виктор

 Датум: 29.03.2015

Прашање: 

Почитувани,
По направената физичка делба со комсијата имаме неусогласеност на катастарска парцела со ДУП.
Се работи за парцела која се наоѓа на ул.Рилски Конгрес, поточно по ДУП: во Црниче-ДЕЛ2 (опфат помеѓу ул.Востаничка, ул.Серска, ул.Енидзе вардарско, ул.Банско, ул.Кратовска, ул.Христо Узунов)
Кога се планира измена, изложување/усогласување на овој ДУП за овој потег.

Благодарам

Одговор:

Почитувани,

Секторот за урбанизам и просторно планирање на Општина Кисела Вода, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012 – 2022 година, пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови на ниво на градски четврти дефинирани со регулациони линии согласно ГУП на град Скопје 2012 – 2022 година.

Планскиот опфат кој го наведувате претставува дел од реон Ј, четврт Ј20. Оваа четврт е со површина од 150ха. Градот Скопје пристапи кон изработка на ГУП по регулациони линии, односно поделба на градската четврт на блокови, односно изработи Урбанистички план за четврт Ј 20 од ГУП на Град Скопје 2012-2022. Дел од планскиот опфат кој го наведувате претставува дел од блок Ј20.02 а другиот дел од Блок Ј20.03. Бидејки немате наведено конкретна катастарска или градежна парцела не можеме да Ви одговориме точно за кој од овие два блока се работи.

Во подпрограмата (Ф1) урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти од програмата (Ф) за урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2015 година во Изработка на урбанистички планови во скратена постапка е вброена и изработката на Детален урбанистички план за Реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.02 и Детален урбанистички план за Реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.03.

Планските документации за наведените Предлог планови ќе бидат изработени во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на wеб – страната на Општина Кисела Вода.


Име и Презиме : Надица Николовска

Датум: 25.03.2015

Прашање: 

Почитувани, 

Би сакала да не информирате, а воедно и да го реализирате проблемот со што се соочува улицата „Христо Татарчев“ кај фабриката „Прототип“. Имено станува збор за честите да не кажам веќе секојдневни сообраќајни несреќи што се случуваат кај кривината кај истоимената фабрика, а каде има случки кај што колите влетуваат во дворовите при што несакаме да помислиме што се би можело да да се случи бидејќи тоа е главна улица каде што циркулираат голем број на луѓе кои несакајќи стануваат жртви на нечие невнимание. Да споменам, а и сами знаете дека во близина има и училиште и секојдневно поминуваат деца. Затоа би сакала ако може да се најде некое решение за овој проблем во смисла на поставување некои ознаки, лежечки полицајци или други солуции. И уште едно прашање, дали се планира пробивање на пат кај новите згради кон улица првомајска, бидејќи и овде гледаме проблем со зголемените сообраќајни гужви наутро кај раскрсницата „Мечкаров“, поради зголемниот број новоизградени згради наоколу.

Ви благодарам

Одговор:

Ве известуваме дека  во фаза е реализација  на проектнотехничка документација за реконструкција и сообраќајно решение за дел од улица „Мариовска“ (магацин „Треска“ ) и дел од улица „Христо Татарчев“ до спојот на реконструирана улица кај црквата во Теферич.

Со почит, општина Кисела Вода 


 

Име и Презиме : Гордана

 Датум: 18.03.2015

Прашање: 

КП 14266 која се наоѓа во неведениот реон е предмет на денационализација,заради што уште во 2006 година до тогашниот Градоначалник на Општината беше доставено барење од мојот татко Панче Брдарски, да не се превземаат ниакви дејствија, во смисла на продажба,закуп и слично до завршување на постапката.
За жал постапата трае долго и во моментов е во фаза на повторно постапување и одлучување од страна на првостепениот орган,согласно ПРЕСУДАТА  на УПРАВНИОТ СУД.
Ве молам да ми дадете информации што се случува со парцелата во рамките на ДУП.

Поздрав,Гордана

Одговор:

Почитувани,

Ве молиме Вашето барање да го дополните со катастарска општина, како би можеле да провериме за кој Детален урбанистички план точно се работи и да Ве информираме за истиот.


Име и Презиме : Марина

 Датум: 17.03.2015

Прашање: Почитувани,

Се работи за новоградба од минатата година, и не интересира кои документи се потребни за пренамена на дел од гаражите во магацински простор, и на становите во деловен простор.

Поздрав, Однапред благодарам

Одговор:

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена. Пренамена на гаражите не може да се направи без да се обезбеди истиот број на паркинг места во рамки на градежната парцела. Имено, посебен дел од објект, стан или дел од стан, може да се пренамени за вршење на деловна дејност и обратно по барање на сопственикот и под услови утврдени со Законот за градење.

            Сопственикот на посебен дел од објект, стан или дел од стан за пренамената потребно е до надлежниот орган да достави барање за одобрение за пренамена при што со барањето поднесува:

-   доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-   согласност на мнозинството сопственици на становите во влезот на зградата,

-      основен проект за предвидената пренамена, адаптација со пренамена или за реконструкција со пренамена, со извршена ревизија, во два примероци,

-   извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот е предвиден со важечкиот урбанистички план,

-   мислења и согласности предвидени со посебните закони во зависност од пренамената и

доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште.

Барањето за пренамена се поднесува по електронски пат преку системот е-Одобрение за градење.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 

Име и Презиме : Тони

 Датум: 16.03.201

Прашање: 

Почитувани уште ланската година поставив прасанје кога ке дојде до промена на ДУП на населба Кисела Вода М370 локалитет 1.
Добив одговор дека тоа ке се слуци некаде Март-Април 2014 год. но нисто од тоа,ке ве молам за конкретен одговор дали го имате во план промената на ДУП за оваа година и кога би било тоа.
Поздрав

Одговор:

Почитувани,    

  

            Секторот за урбанизам и просторно планирање на Општина Кисела Вода, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање  (Сл.весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012 – 2022  година, пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови на ниво на градски четврти дефинирани со регулациони линии согласно ГУП на град Скопје 2012 – 2022 година.

            Ве известуваме дека планскиот опфат по ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ70 ЛОКАЛИТЕТ 1, Општина Кисела Вода, претставува дел од реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.07. Овој блок е со површина од 22,47ха. Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на овој детален урбанистички план.

Планската документација за Предлог планот за реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.07 ќе биде изработена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

 


 Име и Презиме : Весна Стеваноска

 Датум: 16.03.2015

Прашање: 

Би сакала да ми одговорите дали мозе да се поднесе баранје за легализација на доградба, бидејки претходниот рок не е запазен . Однапред Ви благодарам

Одговор:

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти завршен е рокот за поднесување на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

 


Име и Презиме : Благица

 Датум: 11.03.2015

Прашање: 

Како граѓанин на населба Црниче која постојано ги користам скалите над Мвр над чешмата кои се реновирани
(нема ни година дена) револтирана сум за потрошените пари кои се дадени за поставување на нови плочи и
ситни коцки кои се разлетани на сите страни и постои опасност да некој од минувачите лесно да се повреди.
Ве молам дали некој од васите претпоатавени а може и градонажалнижката да го посети теренот-скалите и да види како сето тоа изгледа и тој Што ги земал насите народни пари за така лошо извршената работа да има некоја совест и да ги санир растурените скали.Ве молам да се превземат мерки Што е мозно побрзо пред да настрада некој граѓанин.
Поздрав.

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  по  направениот увид на терен од страна на стручните опшински служби,  стапивме во контакт со фирмата која ги извршува градежните работи, и писмено и усно им се обративме да го санираат прекопот изведен од нивна страна, бидејќи изведената градежна работа е во нивна надлежност.

Ви благодариме за разбирањето, соработката и трпението.

 


 Име и Презиме : Сузана

 Датум: 07.03.2015

Прашање: 

Почитувани

Живеам во населбата Припор од пред 3 години. Улицата Христо Татарчев која води до моето живеалисте е преполна со дупки !! Отворена е нова градинка за деца ,нова и е супер мегјутоа улицата нема ни обележан тротоар ни заштита од било кој тип за децата. Поточно ризично е и возрасен цовек да пропесачи 10 метри а камоли со дете. Би ве замолила да направите напори да видите на лице место дека патот е во катастрофална состојба и е ризичен по живот. направете и обележете тротоари за да и ние жителите на ова место се почуствуваме дека живееме како лугје без страв дека утре некој ден наше дете може лесно да настрада вракјајки се од училисте или земајки дете од градинка. . Ова го пишувам како загризена мајка цие дете оди во таа градинка и бас поради неповолната структура на улицата имам сознание дека многу лесно мозе дете да настрада! ве молам усте еднас дојдете и видете за што зборувам, ако веке се градат на големо секакви објекти по градов тогаш верувам дека ова ке го решите со најмал напор
а ке донесе многу големо задоволство кај жителите на ова место.


се надевам дека ова нема да биде само една тн "џабе написана порака" !!!

фала!!

Сузана

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  општината подготвува техничка документација за реконструкција на  дел од ул Христо Татарчев до спојот со реконструираната улица кај црква Теферич.

Со почит, општина Кисела Вода


 Име и Презиме : Борче

 Датум: 05.03.2015

Прашање: 

Почитувани,
би сакал да ве запрашам дали имате намера да ги санирате дупките кој веќе постојат 1 година и повеќе на раскрсница солунска глава и јустинијан први(драчевска) во влезот на паркингот кај паркчето, и околу ненего или ако не сте надлежни кажете кој е надлежен затоа што како жители и како граѓани на РМ ние си ги исполнивме односно си ги исполнуваме нашите обврски кон општината и кон РМ ,а и на регистрација онапред ни ги земаат парите а за возврат возиме по дупки и калдрми како во 18 век, не само на споменатат раскрсница туку по цела првомајска до
потегот кај стакларница и внатре во населбата а ниту Вие како општина ниту Градот немаат слух за овој проблем

Одговор:

Почитувани,

Ве известуваме дека улицата Јустинијан Први е под надлежност на градот Скопје. На делот, пак, кој е во надлежност на општина Кисела Вода, околу игралиштето, ќе се изврши увид од нашите службеници и согласно, увидените недостатоци, ќе се пристапи кон решавање на горенаведениот проблем.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Зоран

 Датум: 04.03.2015

Прашање: 

Почитувани, Имаме како Кукен Совет дадено пријава за пројавени  неколку (3-4)големи дупки пред стамбената зграда на ул.Никола Добровик бр.3 (или како зграда Б-2) усте во месец 6-2014г прво до месната заедница па исто така и до општината за молба за санација на истите но и покрај обекуванјата нисто не се направи од страна на известените т.е Општината К.Вода!!! Па сега пак ве молиме да  пристапите на санација со соодветен материјал на дупките бидејки почна и изолацијата да попуста и почна водата од улиците да понира врз гаражите и подрумите.Се надеваме дека нема да ви биде потребна уште една година да чекате??Со почит

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона односно во месец април, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со финансиските можности, работи за  доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела Вода

 


 

Име и Презиме : Билјана Груевска

 Датум: 02.03.2015

Прашање: 

Скалите што ги правевте во близина на чешмата кај Св.Петка над МВР се толку фушерајски направени што веднаш се распаднаа.Незнам дали сте поминале скоро таму ,но добро е да поминете и да видите во каква состојба се.Ако за скоро време не поминете да ја видите состојбата ке биде ризично за кацуванје по тие скали.Фирмата што ги градесе да ви ги врати парите.Друг голем проблем во овој дел на нашата населба се возилата кои ги паркираат вработените од МВР секојдневно пред нашите влезови и ние неможеме дома да влеземе.Ако ги опоменеме културно тие ни возвракаат насилнички.Тука се паркираат и таксисти кои си го фрлаат отпадокот од нивните возила во нашите дворови исто така уринираат карши црквата.Едноставно сами си имаат поставено такси станица.Ве молиме ова да не се отфрла како проблем и што побрзо да се реши бидејки летниот период ке биде извор на зараза.Поздрав од група грагани од ул.томе арсовски

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  по  направениот увид на терен од страна на стручните опшински служби,  стапивме во контакт со фирмата која ги извршува градежните работи, и писмено и усно им се обративме да го санираат прекопот изведен од нивна страна, бидејќи изведената градежна работа е во нивна надлежност.

Ви благодариме за разбирањето, соработката и трпението.

 

Со почит, општина Кисела Вода

 


Име и Презиме : Горан

 Датум: 28.02.2015

Прашање: 

Ве известуваме по не знам кој пат дека на улицата Мишко Михајловски више нема кај да се движиме а не да се паркираме.Не ни сакам да зборувам за состојбата на улицата и тротоарите.Ве молам да изнајдете трајно решение за овој проблем бидејќи веќе е неподносливо да се живее во страв дека некој ќе ти ја дигне или оштети колата.Овој проблем е настанат бидејќи новите згради немаат обебедено доволен број на паркинг места, а и сопствениците на станови во одредени згради бесправно поставуваат "шепи" на тротоари.Мислам дека најдобро решение е да се
воведе Зонско паркирање, да се обележат паркинзи и да може сопствениците на станови од оваа улица нормално и без страв да паркираат

Одговор:

Почитувани

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец април, Агенцијата за државни патишта треба да отпочне со реконструкција на коловозот и тротоарите на посочената улица.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Биљана

 Датум: 26.02.2015

Прашање: 

Почитувани

Ние граѓаните од НАСЕЛБА ПИНТИЈА веќе се изморивме молејќи Ве Вас нашите народни избраници да ни ја санирате улицата со број 1513 по ново или пак Саса 2 по старо (поточно од школото па нагоре на уште 300-400 м). постојано велите "со почеток на градежната сезона" а таа за нас граѓаните од НАСЕЛБА ПИНТИЈА никако да почне. 

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец април, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со финансиските можности, работи за  доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела Вода


 

 Име и Презиме : Томе

 Датум: 25.02.2015

Прашање:

Само да ве информирам дека се започнати некакви градежни работи за кои никој не знае (не сака) да каже какви. Се работи за просторот зад зградата А1 до дисконтот на Тинекс на улица Борис Трајковски, на 300-400 метри од општината.
Ве молам да преземете соодветни активности за спречување на активностите или означување на местото доколку е се според прописите.

Одговор:

Почитувани,

Ве информираме дека општината отпочна со градежни активности за изградба на игралиште за деца со посебни потреби  на потегот зад зградата А1, каде што е поставена информативната табла. Градежните активности, односно целото игралиште, ќе биде готово до средината на месец април. Имено, примената на ваков тип на игралиште овозможува преку  игра да  се поттикнува инклузијата на децата со посебни потреби и создава услови за нивен развој заедно со сите останати деца, кои исто така можат да го користат ова игралиште. Низ нивното дружење, тие ги развиваат и своите социјални способности. 

Со почит, општина Кисела Вода


 

Име и Презиме :Ивана

 Датум: 23.02.2015

Прашање:

Почитувани,
Кажано беше од ваша страна дека после поставувањето на новиот водовод во населба Пинтија, ке пристапите со саниранје на улиците, реконструкција, поплоцуванје со бекатон плоцки.Станува збор за улица Саса 32. До каде сте со исполнуванјето на ова ветуванје? ние не гледаме никаков резултат?

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец  aприл, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со своите финансиски можности, работи за доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела ВодаИме и Презиме : Александар

 Датум: 23.02.2015

Прашање:

Здраво

Би сакал на доградбата да ги сменам старите салонитки со нов кров од керамиди.
Инжињерите кои ги консултирав ми сугерираа дека ,ако сакам керамиди аголот на кровот ми бил мал и требало да се зголеми на 15 до 17 степени.тоа значи дека треба и конструкцијата да ја изменам за тој агол.Прашањето ми е следно.Дали треба да барам некаква дозвола од Вас за овој зафат?

Однапред Ви благодарам

Одговор:

Почитувани,

Согласно член 97 од Законот за градење (“Службен Весник на Република Македонија” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/1, 79/13 и 137/13), за реконструкција на објект или дел од објект сопственикот на објектот до надлежниот орган од членот 58 (во Вашиот случај објектот е од локално значење и одобрение за градење издава градоначалникот на општината) на овој закон треба да поднесете барање за одобрение за реконструкција при што со барањето потребно е да поднесете:

-доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-основен проект за предвидената реконструкција на објектот со извршена ревизија,

-извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот од ставот (2) на овој член е предвиден со важечкиот урбанистички план.

Согласно Законот за градење (“Службен Весник на Република Македонија” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/1, 79/13 и 137/13), доколку сакате да правите доградба ќе треба да поднесете барање за одобрение за градење. За подетални информации можете да се повикате на следниот link:

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

За дополнителни информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.


 

Име и Презиме : Дејан Галевски

 Датум: 20.02.2015

Прашање:

Здраво

Би сакал да добијам информација кога ќе се донесе дуп за реон ј16.

Однапред Ви благодарам

Одговор:

Пoчитувани,

            Предлог планот за реон Ј, четврт Ј16 согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка, по приватна иницијатива. Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.


 

Име и Презиме : Ана

 Датум: 20.02.2015

Прашање:


Имаме две простории со купатило и кујна изградено врз нашата кука со посебен влез, дали ке може да се пренамени за дукан,ке може ли да ми кажете која е постапката за тоа и колку треба комуналии да се доплатат? Однапред Ви благодарам.

Одговор:

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена.


 

Име и Презиме : Драгољуб

 Датум: 16.02.2015

Прашање:


Почитувани,
Дали може да добиеме податок што е дозволено да се гради на ул. Рилски Конгрес бр.7. Ми треба податок за катност и површина на маркичка.
Се обидувам да го најдам тој ДУП на вашиот сајт но не можам најдобро да се снајдам.
Благодарам

Одговор:

Почитувани,

Увид во Деталните урбанистички планови можете да направите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 5, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.

Општина Кисела Вода започна со имплементација на интегриран Географски Информационен Систем со чија примена граѓаните ќе имаат постојан увид во усвоените детални урбанистички планови на територијата на Општина Кисела Вода. Плановите кои ги немаме во dwg (векторски) формат, не се дел од овој систем.


 

Име и Презиме : Весна

 Датум: 16.02.2015

Прашање:


Почитувани, Би сакала да знам дали може да се поднесе барање за доградба на веќе изградена куќа, бидејќи претходниот рок поради одредени причини од страна на претходниот сопственик не бил запазен. Однапред Ви благодарам.

Одговор:

Почитувани,

            Согласно законот за градење доградба и надградба е изведување на работи на постоен објект со кои се влијае на основните елементи според кои е изграден објектот, а посебно на конструкцијата во висина, со изградба на нови етажи до максимално дозволената висина со урбанистичкиот план при што може да се влијае на конструктивниот систем во рамките на постојните габарити на основата. Согласно членот 63 од Законот за градење: “При доградба и надградба на објект се спроведува истата постапка предвидена за добивање на одобрение за градење пропишана со овој закон”.

            Барањата за одобренние за градење се поднесуваат електронски, а за повеќе информации можете да се повикате на следниот link:

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

На следниот link моќете да се повикате за формуларот за Б А Р А Њ Е за одобрение за градењe на дел или делови на градба

http://www.kiselavoda.gov.mk/content-data/formulari/baranje%20za%20odobrenie%20za%20gradenje%20na%20del%20ili%20delovi%20od%20gradba.pdf

            За подетално информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.


Име и Презиме : Мирјана Денковска

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Живеам во Нас. Пинтија, сакам да прашам каде треба да се обратам, дали може да поставам кен-контејнер ( козметички салон)  во мојот двор времено и дали се плаќа некој надоместок.

Одговор:

Почитувани,

Општина Кисела Вода нема изработено Микролокациски планови за поставување на урбана опрема. Како резултат на тоа нема да може да Ви издадеме Решение за поставување на урбана опрема во рамки на Вашата градежна парцела.


Име и Презиме : Мики

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Почитувана , Градоначалничке на Општина Кисела Вода.
Како што Ви е познато јас и мојот брат сме сопственици на градежно земјиште со имотен лист 5211 КО Кисела Вода 1. На нашето градежно земјиште сеуште има гаражи од времен карактер,
асвалтиран див незваничен пат и див кош поставен во време на кампања на избори.Бараме сеуште од Вас да ги почитувате Судските пресуди,имотниот лист 5211 КО Кисела Вода 1 и деталниот урбанистички план за нас. Пржино 1,а точно јасно и прецизно да ни одговорите зошто и за кого го одолговлекувате нашето барање, ако не го одолговлекувате барањето тогаш тргнете ги веднаш сите овие работи од нашето градежно земјиште и постапете по нашето барање бр.22-ИП1-40 од 23.07.2013 година кое беше адресирано токму до Вас.
Со
почит,

Одговор:

Почитувани,

Согласно изготвениот и усвоениот ДУП ,на парцела КП 2314 е предвидено изградба на детско и спортско игралиште, што значи дека поставениот кош е дел од урбаната опрема за спортска рекреација. Ова значи дека Вашето замјиште е зафатено со маркица со намена Д3.

 Со почит, општина Кисела Вода


 

Име и Презиме : Иван

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Почитувани,
имам едно прашање во врска со улицата кај основното училиште во населба Пинтија. Гледам дека моите комшии веќе го имаат поставено ова прашање кое веќе им имате одговорено дека улицата ќе започне со нејзино реализирање со почетокот на градежната сезона. Кога ви е почетокот на градежната сезона, зашто ние веќе имаме еден куп дефекти додека вие започнете со таква реализација. Пред школото дојдоа и дополнително ја ископаа улицата за некој си кабел на ЕВН, си ја завршија они работата и си отидоа а ништо не средија одкако си ја завршија нивната
работа. Јас поставувам прашање, нели имаше некое правило или закон дека секој што работи на улица е задолжен да ја врати во истата состојба како што ја затекнал ??? Срамота е децата што одат во тоа школо, со себе носат еден куп КАЛ во училниците кој понатака тоа го дишат. Срамота во 21 век ова да се пишува и да се објаснува низ какви проблеми поминуваме ние секој ден. Искрено кажано Градоначалничката е единствена што до сега нешто направила за оваа населба ама за оваа улица Саса 2 е жално за сите дечиња што одат во тоа школо. Дојдете и уверете се со
тоа што ние како жители ви го кажуваме, бидејќи ние секој ден поминуваме низ овој хорор !!!
Поздрав

Одговор:

Почитувани,

Градежната сезона започнува во месец Aприл, кога треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи ве уверуваме, дека општината, во согласност со финансиите и можностите, целосно  работи во насока на подобрување на условите во кои живеат нејзините жители. 

Со почит, општина Кисела Вода

 


Име и Презиме : Звонимир Ќурчиев

 Датум: 11.02.2015

Прашање:

Почитувани,и покрај големиот интерес  кај граѓаните за изработката на предлог ДУП за Ј-14,до сега нема никаков одговор од Ваша страна кога ќе го видиме на анкета истиот.Зарем навистина немате плански рокови,крајни рокови итн.Одговорот ,'во изработка е',навистина е минималистички и не задоволува.Без урбанизација на тој простор К.Вода не личи на урбана средина.Бидете потранспаретни и поконкретни.Ви благодарам.Поздрав..

Одговор:

Почитувани,

Постапката за донесување на Детален урбанистички план за реон Ј, градска четврт Ј14, Општина Кисела Вода, Скопје, е започната и е во тек.

Планската документација за Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј14 (локалитет Расадник, југоисточна изндустриска зона Кисела Вода и локалитет МЗ 70 Кисела Вода – 3, плански опфат помеѓу: улица "Првомајска", булевар "Србија", улица "Сава Ковачевиќ" и улица "Народни Херои"), согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода. Јавната анкета и презентација ќе биде организирана по добивањето на Согласност од Агенцијата за катастар на недвижности, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

 


Име и Презиме : Добросав

 Датум: 10.02.2015

Прашање:Дали се работи нов детален урбанистички план за населба Пржино (делот од поранешните бараки), дали со него ќе се менува и ширината на сервисните улици во населбата, ако се менува како  ќе се постапи со приватното земјиште и правно изградените објекти до  (или блиску) улицата.

Одговор:

Почитувани,

Постапка за донесување на Деталени урбанистички планови за дел од населба Пржино, Општина Кисела Вода, Скопје, е започната и е во тек. Овие планови се изработуваат како Детални урбанистички планови за Блокови во рамки на Градска четврт Ј20, согласно ГУП на Град Скопје.

Планската документација за Деталните урбанистички планови за блоковите во рамки на Градската четврт Ј20 ќе биде изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            За подетални информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, соба 14, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.


 Име и Презиме : Мила

 Датум: 09.02.2015

Прашање:По наредбата на директорот на ОУ Кирил Пејчиновиќ децата влегуваат на училиште само преку предната врата. На тротоарите се паркирани впзила и децата се движат по улицата Пушкинова и се изложени на опасност од возилата, кои што се движат со неприлагодена брзина. Ве молиме да се постават столбови за да се ослободи тротоарот од паркираните возила за да можат децата безбедно да се движат по тротоарот на ул.Пушкинова или пак да се отвори задната врата на училиштето,која до сега беше отворена секое утро од 1972 година.

Одговор:

Почитувана,

Ве известуваме дека ООУ ,,Кирил Пејчиновиќ” - Кисела Вода – Скопје, во текот на зимскиот распуст реализираше повеќе градежни зафати за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес. Имено станува збор за промена на ПВЦ прозорци во делот каде  се уште беа старите дрвени прозорци. Покрај оваа санација беше променета и старата влезна врата односно беше поставена нова метална каса и ново стакло – термопан на истата. Бидејќи сеуште не се ставени гумени заштитни кедери, истата, од безбедносни причини  не се користи.

Училиштетото има официјален и главен влез во училишната зграда низ кој влегуваат и излегуваат сите ученици и родители, а на учениците кои доаѓаат од задната страна на училиштето, задната дворна врата им е секогаш отворена и низ училишниот двор безбедно можат да  доаѓаат до главниот влез на училиштето.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Име и Презиме: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,

 Датум: 23.06.2013

   
Сакам да прашам зошто програмата од Културното Лето "Три Круши" целосно е сменето ? И зошто  е наречено Бранувано ?

Одговор: Почитувана Г-ѓа Спасовска, Овогодинешното “Бранувано Културно Три круши 2013-то лето” е конципирано како би се задоволиле сите вкусови. Преку детскиот фестивал и театарска претстава за најмалите,  концерти на музички групи како ДНК, Силви бенд, Синтезис и други , театарски престави изведени од Драмски театар, Театар комедија и Тетатрот за деца и младинци, до целовечерни концертни  изведби на многу наши реномирани уметници (Драган Даутовски, Миле Кузмановки, Војо Стојановски, Андријана Јаневска....). Токму од овие причини оваа година програмата е променета, со вклучени нови елементи во истата, со што искрено веруваме дека ќе ги задоволиме вкусовите на сите граѓани на нашата општина. Бранувано е затоа што освен на досегашната локација се дисперзира на повеќе локации во Општина Кисела Вода. Врпочем тоа и беше едно од барањата на жителите на Општина Кисела Вода.  
 

Име и Презиме: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,

 Датум: 22.06.2013

   
На страницава постојано објавувате вести за седниците на советот на општината и нивниот дневен ред. Ме интересира одлуките што ги носи советот зошто не се објавуваат на вебот?

Одговор: Почитуван г-дине Миле, Донесените Одлуки на Советот на Општина Кисела Вода се објавуваат на веб-страната, веднаш откако ќе станат правосилни, односно ќе се објават во Службенио Гласник на Општината. Во прилог е линкот со донесените и објавени Одлуки на Советот на Општина Кисела Вода: http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=251 
 

 

   

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Повторно награди од општина Кисела Вода за најталентираните од манифестацијата “Јас сум талент во моето училиште” https://t.co/3ZIS3uYZO6
17hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda Честит и вековит 24 Мај, Ден на сесловенските просветители https://t.co/EhtYnPp0iH
O_KiselaVoda Утре и задутре ќе се собира кабаст отпад во општина Кисела Вода https://t.co/pAtQlOQ0z0