Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Програми за управување со отпад на правни и физички лица

Унапредувањето на знаењето и информираноста на физичките и правните лица може  да осигура одржливи решенија за намалување и правилно постапување со отпадот.

Создавачите на отпад се должни, во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

При преземањето на одредени дејности и активности во врска со управувањето со отпадот, правните и физичките лица се должни да обезбедат висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето. Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на производството, се должни да употребуваат суровини со чија преработка се создава помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при нивното производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или загадувањето да го сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив развој.

При преработката и отстранувањето на отпадот мора да се користат најдобрите достапни техники и технологии.

Реализацијата на Планот на Република Македонија за управување со отпадот се спроведува преку програми за управување со отпадот кои треба да бидат изготвени и донесени од страна на секое правно односно физичко лице кое во вршењето на својата дејност во текот на една календарска година создава повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад. Правните и физички лица се должни програмите да ги доставуваат до градоначалниците на општините и градот Скопје и до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина најдоцна во месец септември во тековната година за наредната година.

Програмата за управување со отпад треба да  содржи:

  • постојно ниво на создавање на отпад, по видови, количини и извори на создавање и предвидување на видот и на количеството отпад што се создава во наредната година;
  • постојни и планирани технички, организациони и други мерки за избегнување и за намалување на создавањето на отпад и намалување на штетноста на отпадот;
  • податоци за постојни и планирани организационо-техничките капацитети;
  • постојни и планирани технички, организациони и други мерки (вклучувајќи и инвестициони зафати) за постапување со отпадот (селектирање, третман, преработка искористување на енергијата, складирање и отстранување);
  • рокови за реализација на одделни барања од планот за управување со отпад и рокови за реализации на одделни фази од планот;
  • временска рамка за спроведување на стандардите кои се однесуваат на составот и изработката на одделни производи и пакувања и нивната соодветност за повторна употреба или преработка вклучително и рециклирањето;
  • мерки за заштита од штетното влијание на отпадот по животната средина, животот и здравјето на луѓето;
  • Воведување на меѓународни системи за заштита на животната средина. (ISO 14000 и други);
  • планирани активности за едукација и за обука на кадарот што управува со отпадот и
  • други мерки што се од значење за реализација на програмата

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa